Komputery dla uczniów - granty PPGR

22 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego dla 8 uczniów objętych realizacją programu pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W imieniu Miasta Węgrowa laptopy przekazali Zastępca Burmistrza Pani Halina Ulińska oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Hubert Kowalewski oraz Zastępca Naczelnika Pan Piotr Szaniawski. W uroczystości uczestniczyli uczniowie i rodzice. Miasto Węgrów otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na zakup laptopów.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Projekt skierowany był do dzieci zamieszkujących na terenie Miasta Węgrowa, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Warunkiem uzyskania wsparcia było złożenie oświadczenia wskazującego, że:

1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 07-08-2022

Termin wydarzenia: od 06-08-2022 do 07-08-2022


© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.