Znów sypnęło dotacjami dla powiatu i miasta

Lipiec to dobry miesiąc dla węgrowskich inwestycji - znów miasto i powiat otrzymały dotacje z państwowych programów.

12.07.2022r. zastępca prezesa WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka podpisała w Starostwie Powiatowym w Węgrowie z siedmioma samorządami umowy dotacyjne na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów a także: Maria Koc – Senator RP, Anna Maria Siarkowska – Poseł RP, Maciej Górski – Poseł RP, Ewa Besztak - Starosta Węgrowski, Anna Kaszuba – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach i Agnieszka Kiljańczyk – Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach.

Większość przyznanych dotacji prawie w całości pokryje koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadków zawierających azbest. Wsparcie w wysokości prawie 200 000 tys. zł trafi do gmin: Miedzna, Łochów, Sadowne, Stoczek, Korytnica, Węgrów, Wierzbno.

Dzięki wsparciu Funduszu szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Szkodliwy materiał przestanie stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Od 2018 roku WFOŚiGW w Warszawie przekazał mazowieckim samorządom ponad 40 mln zł na usuwanie azbestu. W tym roku w budżecie Funduszu zaplanowane jest kolejne 6 mln 800 tys. zł na ten cel.

 

13 lipca przedstawiciele Samorządu Powiatu Węgrowskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podpisali umowy na realizację zadań inwestycyjnych - modernizację hali sportowej przy ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie i przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Jabłonna (gm. Grębków)

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Korytnicy. Urząd Marszałkowski reprezentowali: Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu i Kazimierz Porębski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W imieniu Samorządu Powiatu Węgrowskiego umowy podpisali: Ewa Besztak – Starosta Węgrowski, Tadeusz Kot - Członek Zarządu Powiatu i Anna Pawełas - Skarbnik Powiatu.

„MODERNIZACJA HALI PRZY ZSP W WĘGROWIE – ETAP I”.

Głównym założeniem I etapu projektu jest wykonanie instalacji wentylacji budynku hali sportowej łącznie z doborem central wentylacyjnych, elementów wyposażenia instalacji oraz napowietrzanie korytarza parteru w zakresie umożliwiającym przewietrzanie pomieszczeń zaplecza socjalnego parteru.

Zadanie obejmuje m. in.:dostawę i montaż centrali wentylacyjnej NW1, modernizację czerpni i wyrzutni dla w/w centrali wentylacyjnej, dostawę i montaż dysz dalekiego zasięgu dla nawiewu oraz kratek wywiewnych dla dodatkowych kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze do i z obsługiwanych pomieszczeń, wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych, rozruch i regulację systemu instalacji wentylacji dla wszystkich układów central, wykonanie automatyki centrali wentylacyjnej NW1, roboty budowane niezbędne do wykonania.

Szacunkowa wartość inwestycji 400 000,00 zł, z czego 300 000,00 zł stanowi pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2252W W MIEJSCOWOŚCI JABŁONNA km 4+630 - 4+830

W ramach zadania zostanie przebudowana droga powiatowej nr 2252W w miejscowości Jabłonna na odcinku 200 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie: - nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,5 m - wykonanie zjazdu o nawierzchni bitumicznej - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - budowę kanału technologicznego.

Szacunkowa wartość zadania 300 000,00 zł z czego: - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 150 000,00 zł

 

Miasto Węgrów otrzymało pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 30 000 zł. w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”. Środki te będą przeznaczone na remont dachu budynku przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie. W dniu 13.05.2022r. umowę o dofinansowanie z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisały Pani Marszałek Elżbieta Lanc i Pani Marszałek Ewa Orzełowska, a w imieniu Samorządu Miasta Węgrowa Burmistrz Pan Paweł Marchela z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pani Agnieszki Kądzieli – Biernat. Po wyprowadzeniu się Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do nowej siedziby został przeznaczony na potrzeby OSP budynek garażowy, który wymagał kompleksowego remontu wraz z wykonaniem brakujących instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Miasto Węgrów zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o pomoc finansową na wykonanie remontu i otrzymało łączną kwotę 285 000 zł. Przygotowanie budynku dla OSP wymaga jeszcze kolejnych nakładów finansowych.

Dziękujemy wraz ze Strażakami Ochotnikami Samorządowi Województwa Mazowieckiego za otrzymane wsparcie finansowe.

 

15 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyło się spotkanie dotyczące ogłoszonych przez premiera RP Mateusza Morawieckiego wyników naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR.

Symboliczne czeki dla przedstawicieli samorządów, które otrzymały dofinansowanie wręczali: Senator RP Maria Koc, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski i kierownik delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba.

Podczas wydarzenia samorząd powiatu węgrowskiego reprezentowali: Starosta Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, Członkowie Zarządu Powiatu Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak i Radny Powiatu Adam Strąk.

 W ramach przyznanych środków na terenie powiatu węgrowskiego będą realizowane następujące inwestycje:

Powiat Węgrowski  -  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna” – 3 724 000,00 zł

Gmina Grębków - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4257W Jagodne (granica powiatu) – Gałki – Kopcie – 2 450 000,00 zł i Rozbudowa remizy OSP Gałki w miejscowości Gałki" – 245 000,00 zł

 Gmina Liw  - „Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Ruchna, Zając i Starawieś" – 2 548 980,00 zł

Gmina Łochów - „Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie" – 1 372 000,00 zł

Gmina Sadowne – „Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci” – 2 940 000,00 zł

Miasto Węgrów  – „Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie” – 2 000 000,00 zł

Publiczny Żłobek Miejski w Węgrowie zlokalizowany przy ul. Karola Szamoty 33 został oddany do użytku w 2019r. i jest dostosowany na przyjęcie 32 dzieci. Obecnie trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń do przyjęcia dwóch kolejnych grup. Od września będzie przyjętych 64 dzieci. Burmistrz Węgrowa Pan Paweł Marchela złożył w imieniu Miasta Węgrowa wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR) na „Modernizację Żłobka Miejskiego w Węgrowie ulica Szamoty33”. Skorzystaliśmy z możliwości ubiegania się o środki w tym programie, ponieważ z informacji uzyskanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w Węgrowie funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. Przyznano nam kwotę 2 mln zł. na modernizację.

W dniu 15.07.2022r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie został wręczony Zastępcy Burmistrza Pani Halinie Ulińskiej i Przewodniczącej Rady Miejskiej Węgrowa Pani Beacie Gashi tzw. czek z informacją o przyznanych środkach finansowych. W uroczystości wzięła udział Senator RP Pani Maria Koc, Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Pani Anna Kaszuba ,Starosta Węgrowski Pani Ewa Besztak, Wicestarosta Pan Marek Renik, Dyrektor Żłobka Miejskiego w Węgrowie Pani Elwira Rutkowska, Wójtowie Gmin, które także otrzymały dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj. Zostanie opracowana dokumentacja projektowa, a następnie na tej podstawie wykonana modernizacja istniejącego budynku Żłobka Miejskiego w Węgrowie. W zakres prac wejdzie adaptacja pomieszczeń piętra w celu utworzenia dodatkowych oddziałów, wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, wykonanie nowych sanitariatów i pomieszczeń technicznych. Powiększony będzie plac zabaw i parking.

Cieszymy się z przyznanych środków finansowych, które pozwolą na wykonanie modernizacji i umożliwią przyjęcie większej ilości dzieci do żłobka.

 

Łącznie, z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych edycja III - PGR do samorządów z terenu powiatu węgrowskiego trafi 15 279 980,00 zł.

 

 

 

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia
Termin wydarzenia: 24-09-2022

Termin wydarzenia: 18-09-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.